త్రినయని U+R - 06.41 U - 07.65

రాధమ్మ కూతురు U+R - 06.41 U - 7.02

కళ్యాణం కమనియం U+R - 06.04 U - 06.25

ముక్కుపుడక U+R - 05.58 U - 06.81

ప్రేమ ఎంత మధురం U+R - 05.57 U - 06.25