రాధమ్మ కూతురు U+R - 06.25 U - 6.44

త్రినయని U+R - 5.98 U - 7.27

ప్రేమ ఎంత మధురం U+R - 5.79 U - 6.59

కల్యాణం కమనీయం U+R - 5.46 U - 5.84

ముక్కుపుడక U+R - 5.05 U - 6.26