త్రినయని U+R - 5.91 U - 6.85

రాధమ్మ కూతురు U+R - 5.59 U - 6.44

కల్యాణం కమనీయం U+R - 5.43 U - 6.62

ముక్కుపుడక U+R - 5.05 U - 6.26

ప్రేమ ఎంత మధురం U+R - 5.04 U - 5.94