బ్యాట్ పట్టిన చేతితో  మైక్  పట్టిన గౌతమ్ గంభీర్

ఈ లుక్ లో గంభీర్  హీరోలా ఉన్నారు 

ఈ ఫోటోలో   గంభీర్ సినిమాను  డైరెక్ట్ చేస్తున్న డైరెక్టర్ లా  ఉన్నారు గంభీర్