త్రినయని U+R - 06.36 U - 07.09

రాధమ్మ కూతురు U+R - 06.03 U - 6.57

కల్యాణం కమనీయం U+R - 5.66 U - 6.50

ముక్కుపుడక U+R - 5.26 U - 6.14

ప్రేమ ఎంత మధురం U+R - 5.12 U - 5.84