గుప్పెడంత మనసు U+R - 11.90 U - 10.52

కార్తీక దీపం U+R - 11.74 U - 10.52

గృహ లక్ష్మీ U+R - 10.00 U - 09.20

దేవత U+R - 08.50 U - 07.55

జానకి కలగనలేదు U+R - 06.46 U - 06.13