జెన్నిఫర్ లారెన్స్

స్చర్లెట్ జొహన్సన్

ఎమ్మా వాట్సన్

ఎలిజబెత్ ఓల్సెన్

అలెంగ్జాండ్ర దద్దారియో