శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి టెంపుల్

ఆకాశగంగ తీర్థం

శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి టెంపుల్

శ్రీ వేణుగోపాలాస్వామి టెంపుల్

కపిల తీర్థం

శ్రీవారి పాదాలు