గాడ్ ఫాదర్  అక్టోబర్ 05

ది ఘోస్ట్ అక్టోబర్ 05

స్వాతిముత్యం అక్టోబర్ 05

క్రేజీ ఫెల్లో  అక్టోబర్ 14

ఓరి దేవుడా  అక్టోబర్ 21

  జిన్నా అక్టోబర్ 21