కార్తీక దీపం U+R - 11.16 U - 10.96

గుప్పెడంత మనసు U+R - 10.69 U - 10.33

గృహ లక్ష్మీ U+R - 10.69 U - 10.04

దేవత U+R - 09.25 U - 08.75

జానకి కలగనలేదు U+R - 07.68 U - 07.34