కార్తీక దీపం U+R - 11.89 U - 10.12

గుప్పెడంత మనసు U+R - 10.91 U - 09.24

గృహలక్ష్మీ U+R - 08.90 U - 07.98

దేవత U+R - 07.66 U - 06.92

జానకి కలగనలేదు U+R - 06.40 U - 05.87