కార్తీక దీపం U+R - 12.47 U - 10.95

గుప్పెడంత మనసు U+R - 11.49 U - 10.01

గృహ లక్ష్మీ U+R - 09.66 U - 08.80

దేవత U+R - 08.59 U - 07.81

జానకి కలగనలేదు U+R - 06.74 U - 06.47