గుప్పెడంత మనసు U+R - 11.79 U - 10.54

కార్తీక దీపం U+R - 11.76 U - 10.42

గృహ లక్ష్మీ U+R - 10.85 U - 09.91

దేవత U+R - 09.52 U - 08.61

జానకి కలగనలేదు U+R - 07.72 U - 07.37