గుప్పెడంత మనస్సు U+R - 12.92 U - 11.17

కార్తీక దీపం U+R - 12.39 U - 11.00

గృహ లక్ష్మీ U+R - 11.26 U - 10.33

దేవత U+R - 09.75 U - 08.85

జానకి కలగనలేదు U+R - 07.58 U - 07.36