త్రినయని U+R - 07.00 U - 08.10

రాధమ్మ కూతురు U+R - 06.50 U - 07.05

పడమటి సంధ్యారాగం U+R - 05.89 U - 06.62

కల్యాణం కమనీయం U+R - 05.70 U - 06.21

ప్రేమ ఎంత మధురం U+R - 05.65 U - 06.39

దేవతలారా దీవించండి U+R - 04.35 U - 04.94

ముక్కుపుడక U+R - 03.27 U - 04.15

గుండమ్మ కథ U+R - 03.10 U - 03.92

సూర్యాకాంతం U+R - 02.90 U - 03.87