కార్తీక దీపం U+R - 12.85 U - 11.56

గుప్పెడంత మనసు U+R - 11.65 U - 10.35

గృహ లక్ష్మీ U+R - 09.90 U - 09.65

దేవత U+R - 08.34 U - 08.21

జానకి కలగనలేదు U+R - 06.59 U - 06.86

ఎన్నోన్నో జన్మలబంధం U+R - 05.54 U - 05.96

మల్లి U+R - 05.66 U - 05.56

నువ్వు నేను ప్రేమ U+R - 05.04 U - 04.93

C/o అనసూయ U+R - 04.96 U - 04.86