మీ జీవితాన్ని ప్రశ్నగా ఉంచుతారా ? లేక ప్రశంసలు వరకు తీసుకెళ్తారా అన్నది మీ చేతుల్లోనే ఉంది

ఓటమి కూడా తలదించుకొని నీకు స్వాగతం చెప్పేంత గొప్పగా ఉండాలి నీ గెలుపు !!

చరిత్ర నీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది నిన్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి నువ్వు గేలవడమే ఆలస్యం

నీకె అన్ని బాధలు ఎందుకొస్తున్నాయంటే నువ్వు మాత్రమే  ఎదుర్కోవాలని అర్థం

మనం తట్టుకోలేని బాధలు మన ముందు నిలిచినప్పుడు కన్నీళ్ళను దాచడం , దాటడం రెండు తెలుసుకుంటే మన జీవితాన్ని సగం గెలిచినట్లే !

శ్రమ నీ ఆయుధం ఐతే  విజయం నీ బానిస అవుతుంది

మీరు కష్ట పడకుండా సుఖం రావాలంటే  ఆ దేవుడు  కూడా సహాయం చేయడు 

మీరు కష్టపడితే  ఫలితం మిమ్మలని  వెతుక్కుంటూ వస్తుంది