రాధమ్మ కూతురు U+R - 06.02 U - 6.88

త్రినయని U+R - 6.12 U - 7.29

ప్రేమ ఎంత మధురం U+R - 4.75 U - 5.61

కల్యాణం కమనీయం U+R - 4.99 U - 5.78

ముక్కుపుడక U+R - 2.87 U - 3.95