ఇండియన్ సినిమాల్లో భారీ బడ్జెట్ పెట్టిన సినిమాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. 

ఈ చిత్రానికి రూ.550 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ పెట్టారు.

ఈ మూవీ రూ.540 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ చిత్రం రూ.410 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ మూవీ రూ.350 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ మూవీ రూ.300 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ మూవీ రూ.250 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ మూవీ రూ.250 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ మూవీ రూ.230 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ మూవీ రూ.225 కోట్ల బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ చిత్రం రూ.200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ చిత్రం రూ.200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

ఈ చిత్రం రూ.200 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ తో రూపొందింది.

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం