భారత్ లో  71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు

 భారత్ లో  71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు  మానుషి చిల్లర్‌ (2017)

 భారత్ లో 71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు   ప్రియాంకా చోప్రా (2000)

 భారత్ లో 71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు    యుక్తాముఖి (1999)

 భారత్ లో 71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు    డయానా హెడెన్‌ (1997)

 భారత్ లో 71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు ఐశ్వర్యారాయ్‌ (1994)

భారత్ లో 71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు రీటా ఫరియా (1966)

భారత్ లో 71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు

భారత్ లో 71 వ మిస్ వరల్డ్ పోటీలు 

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం