ఈ సినిమా రూ. 207.4 కోట్లు కలెక్షన్లు సాధించింది.

ఈ సినిమా రూ. 150.8 కోట్ల కలెక్షన్లు రాబట్టింది.

ఈ సినిమా రూ. 123.84 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ఈ మూవీ రూ. 92.19 కోట్లు కలెక్షన్లు సాధించింది.

ఈ సినిమా రూ. 81.39 కోట్లు సేకరించింది

ఈ చిత్రం రూ. 80.00 కోట్లు వసూలు చేసింది.

ఈ చిత్రం రూ. 75.61 కోట్లు సాధించింది.

ఈ సినిమా రూ. 68.16 కోట్లు వసూల్ రాబట్టింది.

ఈ మూవీ రూ. 65.39 కోట్లు కలెక్షన్లు సాధించింది

ఈ చిత్రం రూ. 63.40 కోట్లు వసూలు చేసింది.

మరిన్ని వెబ్ స్టోరీస్ కోసం