రాత్రి భోజనాన్ని 07:30 లేదా 08:30 మధ్యలో మాత్రమే తీసుకోండి

రాత్రి భోజనంలో అన్నానికి బదులు రెండు జొన్న రొట్టెలు కూడా తీసుకోవచ్చు.

రాత్రి సమయంలో భోజనం తీసుకోలేనప్పుడు పండ్లను కూడా తీసుకోవచ్చు.

రాత్రి సమయంలో బిర్యానీలు తగ్గించి , కురగాయాలను ఎక్కువ తీసుకోండి.

రాత్రి సమయంలో వారానికి కనీసం రెండు సార్లు ఆకు కూరలు తీసుకోండి.