సుందరి U+R - 2.22 U - 1.95

హంస గీతం U+R - 1.96 U - 2.71

అల వైకుంఠపురంలో U+R - 1.64 U - 2.32