రంగుల రాట్నం U+R - 05.37 U - 03.88

మౌన పోరాటం U+R - 04.23 U - 03.31

మనసంతానువ్వే U+R - 04.05 U - 03.14