అమీర్ ఖాన్ రూ.100 నుంచి 150 కోట్లు

సల్మాన్ ఖాన్ రూ 100 నుంచి 150 కోట్లు

షారుక్ ఖాన్ రూ 100 కోట్లు

అక్షయ్ కుమార్ రూ 70 నుంచి 115 కోట్లు

అజయ్ దేవగన్ రూ 60 కోట్లు నుంచి 125 కోట్లు