యాపిల్ తిన్న  తరువాత ఈ నాలుగింటిని  అసలు తీసుకోకండి

పెరుగు

ఊరగాయ..

నీరు 

ముల్లంగి