రంగుల రాట్నం U+R - 4.41 U - 3.32

మనసంతా నువ్వే U+R - 3.99 U - 2.80

మౌన పోరాటం U+R - 3.94 U - 2.83