అత్యంత ఖరీదైన టీవీ షోస్

అత్యంత ఖరీదైన టీవీ షోస్

హాలో (2022-) ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $10 మిలియన్ డాలర్స్

ది క్రౌన్ (2016-) ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $13 మిలియన్ డాలర్స్

గేమ్ ఆఫ్ త్రోనస్ (2011-2019)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $15 మిలియన్ డాలర్స్

సీ (2019-)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $15   మిలియన్ డాలర్స్

ది మండలోరియన్ (2019-)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $15 మిలియన్ డాలర్స్

ది పసిఫిక్ (2010)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $20 మిలియన్ డాలర్స్

హౌస్ ఆఫ్ ది డ్ర్యాగన్ (2022-)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $20 మిలియన్ డాలర్స్

వాండా విజన్ (2021)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $25 మిలియన్ డాలర్స్

స్ట్రెంజర్ థింగ్స్ (2016-)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $30 మిలియన్ డాలర్స్

ది లార్డ్ ఆఫ్ ది రింగ్స్ : రింగ్స్ ఆఫ్ పవర్ (2022-)ఒక్కో ఎపిసోడ్‌కు $58 మిలియన్ డాలర్స్